ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΔΒΜ143

Χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου  των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)-  Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των πράξεων που  θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο  της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_ΕΔΒΜ 143
ΦΕΚ 1017 Β
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων υπεύθυνο είναι το Γραφείο Μηχανοργάνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών: τηλ. Επικοινωνίας: 2610 997833, 2610 997846, 2610 997895 , 2610997267 e-mail: uprescom@upatras.gr