ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & το Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» προκηρύσσουν υποτροφίες προς τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους, που θα συνεισφέρουν στην οικονομία και την ευημερία της χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και η εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν έως δεκαεννέα (19) υποτροφίες (10.000€/έτος για 3 έτη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως εξής:

  • Δεκαεπτά (17) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
  • Δύο (2) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και θα φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις υποβολής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο των υποτροφιών Ιδρύματος «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή».

Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποτροφιών: Καθηγητής Βασίλειος Αναστασόπουλος (email:vassilis@upatras.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΔΒΜ143

Χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου  των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)-  Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των πράξεων που  θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο  της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_ΕΔΒΜ 143
ΦΕΚ 1017 Β
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων υπεύθυνο είναι το Γραφείο Μηχανοργάνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών: τηλ. Επικοινωνίας: 2610 997833, 2610 997846, 2610 997895 , 2610997267 e-mail: uprescom@upatras.gr